Email Marketing Kayıt Ol
Icon Telefon  Satış : 444 62 45     Icon Telefon  Destek : 444 62 45
En Üst Kenar


1. TARAFLAR

İşbu İşveren Sözleşmesi, Eski Üsküdar Caddesi, VIP Center No:10 Kat: 7 İçerenköy Ataşehir İstanbul adresinde ikamet eden Teknolog Bilgi Teknolojileri ve Sistemleri Anonim Şirketi (bundan böyle kısaca “Setrow” olarak anılacaktır) ile Eski Üsküdar Caddesi, VIP Center No:10 Kat: 7 İçerenköy Ataşehir İstanbul adresinde ikamet eden Teknolog Bilgi Teknolojileri ve Sistemleri Anonim Şirketi’ne ait www.setrow.com.tr (bundan böyle “İşveren” olarak anılacaktır) arasında 01.01.2011 tarihinde, iki nüsha olarak karşılıklı imzalanmak suretiyle yürürlüğe girmiştir.


2. TANIMLAR
Site: www.Setrow.com isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan web sitesi;
Abone(ler): Site’ye Setrow tarafından belirlenen yöntemlerle eklenen ve Site’de sunulan Hizmetlerden işbu Üyelik Sözleşmesi’nde belirtilen koşullar dahilinde işveren tarafından eklenen kişi(ler);
Hizmet(ler): İşverenin iş bu işveren sözleşmesinde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmesini sağlamak amacıyla, Site içerisinde Setrow tarafından ortaya konulan uygulamalar;
Sisteme Erişim Araçları: İşverenin, bülten gönderim yönetim sayfası ve hizmetlere; erişimini sağlayan, yalnızca işveren tarafından bilinen kullanıcı adı, parola ve/veya şifre v.b. bilgiler;

İşveren(ler): Kendi rızaları ile bülten almak istediğini belirten müşterilerine bülten gönderim imkanı sağlamak amacıyla Setrow ile iş bu sözleşmeyi imzalayan gerçek ve/veya tüzel kişi(ler);

İşveren Hesap Merkezi: İşverenin yalnızca sisteme erişim araçlarını kullanarak ulaştığı, iş bu sözleşmede tanımlı hizmetlere ilişkin iş ve işlemlerde bulunduğu, kendisine özel web sayfası anlamındadır.


3. SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI
İşbu sözleşmenin konusu, İşveren’e yönelik olarak Setrow tarafından Site’de sunulan hizmetlerin, bu hizmetlerden yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. İşbu sözleşmenin kapsamı, işbu sözleşmede ve/veya Site içerisinde yer alan, kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin olarak Setrow tarafından yapılmış olan bilcümle uyarı, yazı ve açıklama gibi beyanlardır. İşverenler, işbu sözleşmeyi imzalamakla, Site içinde yer alan, kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin olarak Setrow tarafından açıklanan her türlü beyanı da kabul etmiş olmaktadırlar. İşveren, bahsi geçen beyanlarda belirtilen her türlü hususa uygun olarak davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.


4. HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER
4.1. İşverenin Hak ve Yükümlülükleri
a) İşveren, Site’deki hizmetlerden faydalanırken ve Site’deki hizmetler ile ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken, iş bu sözleşme içerisinde yer alan tüm şartlara, Site’nin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini; yukarıda belirtilen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
b) İşveren, yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince veya Aboneler, ve diğer İşverenler ile üçüncü şahısların haklarının ihlal edildiğinin iddia edilmesi durumlarında, Setrow’un kendisine ait gizli/özel/ticari bilgileri resmi makamlara ve/veya hak sahiplerine açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple Setrow’dan her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
c) İşverenlerin Setrow tarafından sunulan hizmetlerden yararlanabilmek amacıyla kullandıkları Sisteme Erişim Araçları’nın (Kullanıcı ismi, şifre v.b.) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması durumlarıyla ilgili hususlar, tamamen İşverenlerin sorumluluğundadır. İşverenlerin, Sisteme Erişim Araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı İşverenlerin ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlardan Setrow’un doğrudan veya dolaylı herhangi bir sorumluluğu yoktur.
d) İşveren, İşveren Hesap Merkezinde yapılan tüm işlemlerin münhasıran kendisi tarafından gerçekleştirildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. İşveren, İşveren Hesap Merkezini ve iş bu sözleşme kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini, kısmen veya tamamen, herhangi bir üçüncü kişiye devredemez. İşveren, İşveren Hesap Merkezini veya iş bu Sözleşme kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen başkasına devretmesi halinde, Setrow’un iş bu sözleşmeyi tek taraflı olarak ve herhangi bir ön bildirime gerek olmaksızın feshedeceğini kabul ve beyan eder.
e) İşveren, Setrow’un sunduğu alt yapı üzerinden sadece kendi rızaları ile bülten almak istediğini belirten Abonelerine bültenler göndereceğini, başka yerden veri temin ederek spam yapmaya çalışmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

f) Setrow, İşverenler tarafından Setrow’a iletilen bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırma; bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz.

g) İşveren, göndermiş olduğu bültenlerin, Abonelerini bilgilendirme amaçlı olduğunu; Site üzerinden herhangi bir satış işlemi gerçekleşmediğini ve Setrow’un İşverenin kendi sitesinde gerçekleşen satış işlemi konusunda hiçbir sıfat altında, kendisiyle doğrudan veya dolaylı ilişki içinde olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

h) İşveren, Site’de işveren tarafından girilen Abonelerin sadece kendi müşterileri olacağını herhangi başka bir kaynaktan veri temini yapmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

ı) Setrow’un sunduğu hizmetlerden yararlanan işverenler, yalnızca hukuka uygun amaçlarla Site üzerinde işlem yapabilirler. İşverenlerin, Site dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her işveren, Site dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, dosyaları, veritabanlarını, katalogları ve listeleri, Setrow ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına, malvarlığına tecavüz teşkil edecek nitelikte, çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini; gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla, Setrow ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. İşverenlerin Site üzerinde, işbu sözleşme hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri faaliyetleri nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı Setrow doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

i) İşverenler ve Setrow hukuken bağımsız taraflardır. Aralarında ortaklık, temsilcilik veya işçi-işveren ilişkisi yoktur. İşveren Sözleşmesi’nin onaylanması ve uygulanması sonucunda, ortaklık, temsilcilik veya işçi-işveren ilişkisi doğmaz.


4.2. Setrow’un Hak ve Yükümlülükleri
a) Setrow, işbu sözleşmenin 4.1.e maddesinde belirtilen ve İşveren tarafından sağlanan bilgiler ile birlikte, İşverenin gönderilmesini istediği bültenleri belirtilen gruplarda bulunan kişilere sistem tarafından otomatik olarak gönderilmeye çalışılacağını, beyan ve taahhüt eder.

b) Setrow sistem tarafından otomatik olarak gönderilen bültenlerin her zaman Gelen Kutusuna (Inbox) düşeceğini taahhüt ve garanti etmemektedir. Sistem tarafından atanan ip adresleri ve gönderilen bültenlerle ilgili teknik bir sorun yaşandığında mümkün olan en kısa sürede problemi çözmeye yönelik yazışmalar yapmak ile yükümlüdür.

c) Setrow, Site’de sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme; işbu içerikleri İşverenler ve Aboneler de dahil olmak üzere, üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. Setrow, bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir.

d) Teknik sorunlar sebebiyle Site’ye erişimde yaşanan kesintilerden dolayı, İşverenin yaşayacağı sorunlardan ve/veya kayıplardan Setrow sorumlu tutulamaz.

e) Setrow, İşveren’in iş bu sözleşme içerisinde tanımlı olan iş ve işlemleri daha etkin şekilde gerçekleştirebilmelerini sağlamak üzere, Site içerisinde ortaya konulan uygulamalar üzerinde, dilediği zaman değişiklikler ve/veya uyarlamalar yapabilir. Setrow tarafından yapılan bu değişiklikler ve/veya uyarlamalarla ilgili İşveren’in uymakla yükümlü olduğu kural ve koşullar, Setrow tarafından ilgili hizmetlerin kullanımıyla ilgili açıklamaların bulunduğu web sayfasından işverenlere duyurulur.

f) Setrow, ayrıca bir izine gerek duyulmadan, İşveren’e ait tüm markaları, logoları ve ticari unvanı, Site’de ve Setrow tarafından çeşitli mecralarda verilecek reklamlarda kullanabilir ve/veya bunları referans gösterebilir.


5. HİZMETLER
Setrow tarafından Site’de verilen hizmetlerin temelinde, İşveren’in kendi rızaları ile bülten almak istediğini belirttiği üyelerine mail yolu ile bültenler gönderebilmesi ve bültenlere tıklanılması durumunda abonelerin işverenlere ait, erişimleri verilen sitelere yönlendirilmesi yer almaktadır.


6. ÜCRETLENDİRME VE ÖDEME
a) İşbu sözleşme gereği hizmet bedeli, aylık gönderilen bülten sayısına göre değişecek ve hesaplanacaktır. Taraflar, Setrow tarafından gönderim sayısına göre belirlenmiş olan paket fiyatlarını kabul ederler. Gönderim bedellerine katma değer vergisi dahil değildir.
b) İşveren, işbu sözleşme gereği tahakkuk edecek hizmet bedelini Setrow’un Garanti Bankası Sahrayıcedit Şubesi (IBAN TR37 0006 2000 2770 0006 2954 25) hesabına önceden ödemeli olarak ödeyecektir.

İşveren, yaptığı ödemeleri ve işbu sözleşme gereği Setrow’un hak ettiği hizmet bedellerini, kendisi için açılmış bulunan işveren hesap merkezinden takip edebilecektir.

c) Setrow tarafından sağlanan hizmetler çerçevesinde, İşveren, Abonelerine bültenler göndermeleri halinde, Kullanıcı ve/veya Üye ile İşveren arasında satış işleminin gerçekleşip gerçekleşmediğine bakılmaksızın, gönderim başına belirtilen hizmet bedellerinin mahsup edileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.


7. GİZLİLİK POLİTİKASI
Setrow, Site’de yer alan İşverenler ile ilgili bilgileri, iş bu sözleşmenin kapsamı dışında, iş bu sözleşmenin EK-1 bölümünde yer alan ve sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan Gizlilik Politikası kapsamında da kullanabilir. Setrow, İşverenlere ait gizli bilgileri, işbu sözleşmenin kapsamı dışında, ancak Gizlilik Politikası’nda belirtilen koşullar dahilinde üçüncü kişilere açıklayabilir veya kullanabilir.


8. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ VE FESHİ
İşbu sözleşmenin süresi, taraflarca imzalandığı tarihten itibaren 1 yıldır. Taraflardan birinin, sözleşme süresinin sona erme tarihinden 15 gün önce yazılı olarak karşı tarafa bildirimde bulunmaması halinde, aynı şartlarla bir yıl daha uzamış sayılacaktır.
Setrow, İşverenin iş bu sözleşmede belirtilen hak ve hükümleri ve/veya Site içinde yer alan kullanıma ve hizmetlere ilişkin benzeri kuralları ihlal etmesi durumunda, sözleşmeyi tek taraflı olarak ve herhangi bir ön ihbar ve/veya onaya gerek olmaksızın feshedebilecektir. Setrow, fesih tarihine kadar hak etmiş olduğu hizmet bedellerini talep ve tahsil etme hakkını saklı tutacak.


9. DİĞER HÜKÜMLER
9.1. Fikri Mülkiyet Hakları
a) Site’nin tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla tüm unsurları (bundan böyle “Setrow’un Telif Haklarına Tabi Çalışmalar” olarak anılacaktır) Setrow’a aittir ve/veya Setrow tarafından üçüncü bir kişiden alınan lisans hakkı altında kullanılmaktadır. Hizmet alan firmalar, hizmetleri, Setrow bilgilerini ve Setrow’un telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez veya başkasının hizmetlere erişmesine veya kullanmasına izin veremez. Aksi takdirde, lisans verenler de dahil üçüncü kişilerin uğradıkları zararları ve/veya bu zararlardan dolayı Setrow dan talep edilen tazminat miktarını, mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil olmak üzere, karşılamakla yükümlü olacaklardır. Hizmet alan firmalar, Setrow’un telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.
b) Setrow’un, hizmetleri, bilgileri, Setrow telif haklarına tabi çalışmaları, ticari markaları, ticari görünümü veya Site vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hakları, ticari bilgi ve know-how'a yönelik tüm hakları saklıdır.

9.2. Tebligat Adresleri
Tarafların tebligat adresleri, işbu sözleşmenin ilk sayfasında belirtilenler olup, adres değişikliği diğer tarafa yazılı olarak bildirilmedikçe bu adreslere yapılacak tebligatlar geçerli olacaktır

9.3. Sözleşme Değişiklikleri
İş bu sözleşmenin herhangi bir maddesinde yapılacak her türlü değişiklik ve/veya eklemeler, ancak, taraflarca mutabık kalınıp karşılıklı olarak imzalanacak ekler çerçevesinde muteber olacaktır.

9.4. Mücbir Sebepler
Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Setrow, işbu sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, Setrow için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Setrow’dan herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. "Mücbir sebep" terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve Setrow'un gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği, kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

9.5. Uygulanacak Hukuk ve Yetki
İş bu sözleşmenin uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu sözleşme dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın halinde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

9.6 Kayıtlarının Geçerliliği

İşveren, işbu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda, Setrow’un kendi veritabanında veya sunucularında tuttuğu elektronik kayıtların ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini; Setrow’u yemin teklifinden ber’i kıldığını ve bu maddenin HUMK 287. madde anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.7 Yürürlülük

İşbu 9 madde ve 7 sayfadan oluşan sözleşme ve eki (EK-1: Gizlilik Politikası) taraflarca karşılıklı olarak 01.01.2012 tarihinde (iki) asıl nüsha olarak imza ve tanzim edilerek, bu tarih itibariyle yürürlülüğe girmiştir.sizi arayalım
bilgi bankası abone ol


Setrow Markalar Setrow Markalar Setrow Markalar Setrow Markalar Setrow Markalar Setrow Markalar

footer üst

ADRES
İçerenköy Mh. Çayır Cd. Özce Center No:3 Kat:5
Ataşehir / İstanbul
İLETİŞİM
+90 (216) 577 78 05
TAKİP ET
facebook   youtube   twitter   google plus
özellikler
sistem özellikleri
bayilik
bayilik hakkında
bayi paneli özellikleri
bayilik başvurusu
email marketing
bilgi bankası
destek
setrow api
hakkında
kurumsal
yönetim kurulu
insan kaynakları
iletişim
yasal uyarı
anti-spam politikası
kullanım şartları
gizlilik politikası


Setrow altyapı